Exposició permanent. Sala 4

Sit tibi terra levis. La mort en època romana i a l’Antiguitat tardana (25 a.C.-600 d.C.)

La romanització d'Eivissa, al no produir-se una conquesta militar, va ser un procés complex i llarg, en el qual durant molt temps varen coexistir les antigues tradicions púniques i el nou ordre romà. La progressiva romanització dels usos funeraris es va anar fent palès fonamentalment a partir del 200 a. de C., i sobretot a partir del canvi d'era. Des del regnat d'August (31 a. de C.-14 d. de C.), pot afirmar-se que els enterraments ebusitans van adoptar plenament els costums funeraris romans, de manera que els enterraments del Puig dels Molins són perfectament equiparables als de qualsevol altra necròpolis romana.

SALA IV PDF

Agenda

Peces Sala 4

Altres sales

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018