Investigació MAEF

Més enllà de l’exhibició de les seves col·leccions, el MAEF és una institució que s’enorgulleix de la seva tasca en la conservació, investigació i divulgació del patrimoni arqueològic de les Illes Pitiüses

Segons la normativa vigent, (Llei 4/2003 de 26 de març, de Museus de les Illes Balears) els museus són institucions de caràcter permanent, sense ànim de lucre, oberts al públic, que adquireixen, reuneixen, conserven, investiguen, difonen i exhibeixen, amb la finalitat d’estudi i d’instrucció pública, de caràcter lúdic i de contemplació, conjunts i/o col·leccions de béns de valor històric, artístic, arqueològic, historicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic, científic i tècnic o de qualsevol altre natura cultural.

Per això, entre les funcions del MAEF, destaquen:

  • La conservació, inventari, catalogació, restauració i exhibició ordenada dels béns culturals i de les col·leccions dels que n’és el dipositari.
  • Investigació en l’àmbit dels seus béns i col·leccions, de les seves especialitats i del seu entorn cultural.
  • Organització periòdica d’exposicions i activitats científiques, d’estudi i divulgatives, d’acord amb la natura del museu.
  • Elaboració i publicació de monografies i catàlegs dels seus fons i la promoció d’aquestes publicacions.
  • Desenvolupament d’activitats didàctiques educatives i activitats de difusió cultural, en relació als seus fons.

La sol·licitud de consulta dels fons museogràfics conservats en les sales d’exposició i en els magatzems del MAEF, es regeixen per la següent normativa:

  • Llei 4/2003 de 26 de març, de Museus de les Illes Balears (BOIB nº 44, de 3 de abril de 2003).
  • Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB nº 37, de 12 de març de 2011).

 

Els investigadors interessats en consultar els fons museogràfics han de sol·licitar-ho prèviament. Cal omplir la instància descarregable al final d'aquesta pàgina i enviar-la a conservació@maef.eu, o bé, presentar-la personalment a les nostres oficines.

L’accés als materials sol·licitats es realitzarà prèvia cita, permetent el normal funcionament dels serveis propis de la institució i seguint les directrius del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, amb l’objectiu de garantir la seguretat, la integritat i la conservació dels béns.

El MAEF disposa de diverses sales de consulta de fons d’acord amb la seva natura i condicions d’emmagatzematge, i farà d’entrega d’un document amb les normes específiques de consulta, que hauran de ser acceptades pels investigadors abans d’accedir als fons.


Més MAEF

El programa didáctico del MAEF tiene como objetivo fundamental dar a conocer el pasado de las islas de Ibiza y Formentera para entender el presente y asegurar así su futuro.

Más info >

El Laboratorio de Conservación y Restauración del MAEF realiza labores de soporte a las actividades y funciones del museo, tanto en su labor restauradora como en su vertiente...

Más info >

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera tiene entre sus objetivos apoyar la gestión y labor del Museo, en todas las funciones que este tiene encomendadas...

Más info >

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018